PRIVACY STATEMENT CYBERGHOST B.V.

Cyberghost B.V. respecteert de privacy van al haar Leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Cyberghost B.V. v
erschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet  bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Cyberghost B.V. gebruikt uw gegevens onder andere om het sparen en besteden van iEuro’s op de Friendscards zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van de activering en het gebruik van Friendscard van Cyberghost B.V., worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Tevens gebruikt Cyberghost B.V. de verstrekte persoonsgegevens voor:
​•De activiteiten die moeten worden ondernomen in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van diverse
diensten binnen Cyberghost B.V.;
•Het tot stand brengen van een relatie met een potentieel Lid, de relatie met een Lid tebehouden en de relatie met het Lid uit te reiden;
•Het informeren over de dienstverlening van Cyberghost B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder BillyBird;
•Het informeren over de dienstverlening van Deelnemers en derden;
•Statistieken te genereren om informatie over de dienstverlening, het saldo en persoonlijke aanbiedingen aan het Lid te kunnen toesturen (per e-mail of post) en functionaliteiten in de dienstverlening van Cyberghost B.V. te verbeteren;
•Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering;
•Fraudebestrijding en integriteitbewaking van Cyberghost B.V.;
•Het voldoen aan wettelijke (informatie) verplichtingen;

Gegevensverstrekking aan derden
Cyberghost B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen het Lid en Cyberghost B.V. en aan Deelnemers die betrokken zijn bij het uitgeven en inwisselen van
iEuro’s.

Cyberghost B.V. en de door Cyberghost B.V. ingeschakelde derden, alsmede haar Deelnemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op grond van de wet is Cyberghost B.V. verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (zoals politiële en justitiële instanties) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafbare feiten. Cyberghost B.V. dient aan deze wettelijke plicht te voldoen.

Gegevensverstrekking door Deelnemers
Deelnemers kunnen aan Cyberghost B.V. uw persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld om uw ledenprofiel te actualiseren, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend aan de betreffende Deelnemer.

Bewaren
Cyberghost B.V. bewaart de gegevens van haar Leden voor de duur van de overeenkomst en zolang als dat de wet dat voorschrijft en noodzakelijk is. Indien u ermee akkoord gaat dat Cyberghost B.V. na deactivering van de Friendscard, nog verder gebruik maakt van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om u te informeren over haar dienstverlening, kunt u dit bij het deactiveren kenbaar maken. Cyberghost B.V. zal u in dat geval informeren over de doeleinden van deze gegevensverwerking. Zolang de Card niet gedeactiveerd is, gaat Cyberghost B.V. ervan uit dat u in de toekomst gebruik wenst blijven te maken van de Card en zal Cyberghost B.V. uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor de bovenstaande doeleinden.

Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Cyberghost B.V., of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer 088-0558855 of stuur een e-mail naar info@friendsenterprise.nl.